Taisyklės
Norėdami naršyti šiame tinklalapyje bei naudotis šio tinklalapio teikiamomis paslaugomis ir galimybėmis privalote laikytis ne1.lt naudojimosi taisyklių. Savo įsipareigojimą laikytis ne1.lt taisyklių Jūs išreiškiate sutikdami su šiomis taisyklėmis.

Išreikšdami sutikimą su ne1.lt naudojimosi taisyklėmis patvirtinate, kad esate ne jaunesnis (-ė) nei 18 metų amžiaus.

Dėmesio!
Šiame tinklalpyje gali būti pateikiama erotinė informacija, skirta asmenims nuo 18 metų, kurie pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę naudotis tokio pobūdžio informacija.

Registruodamiesi šiame tinklalapyje, patvirtinate, kad:
* Jums yra 18 (ar daugiau) metų.
* Erotinė, vaizdinė ir grafinė informacija bus skirta tik Jūsų asmeniniam naudojimui ir saugoma nuo nepilnamečių.

Jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys arba asmenys, nesutinkantys su ne1.lt taisyklėmis, privalo nedelsdami nutraukti registraciją ir palikti ne1.lt puslapį.

Tapti ne1.lt Vartotoju ir naudotis visomis ne1.lt paslaugomis gali tik prisiregistravę vartotojai. Registruotis ne1.lt Vartotoju gali ne jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, pateikę tik teisingus ir išsamius duomenis. Draudžiama atlikti registraciją naudojantis svetimais duomenimis. ne1.lt turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Vartotojo pateiktų duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis ne1.lt turi teisę nedelsdamas ir nepranešęs Vartotojui pašalinti Vartotoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo (panaikinti Vartotojo registraciją) ir (arba) imtis bet kokių kitų veiksmų.
Vartotojas visiškai atsako už dėl klaidingų duomenų pateikimo atsiradusius ar galėjusius atsirasti padarinius, įskaitant bet neapsiribojant ne1.lt ir/ar kitiems Vartotojams padaryta žalą.
Pateiktų duomenų ir informacijos pagrindu yra sukuriamas Vartotojo profilis.
Vartotojo sukurto profilio duomenys nuo tokio profilio sukūrimo yra matomi ir prieinami kitiems Vartotojams.
Vartotojas gali riboti sukurto profilio duomenų prieinamumą kitiems Vartotojams pasirinkdamas atitinkamą nustatymą Vartotojo profilio duomenų tvarkymo programoje.
ne1.lt paslaugų teikėjas neatsako už Vartotojo sukurto profilio duomenų prieinamumą ir atskleidimą kitiems Vartotojams ir (ar) tretiesiems asmenims.
Už Vartotojo vardo ir suteikto prisijungimo slaptažodžio (toliau - prisijungimo duomenų) slaptumą ir išsaugojimą visiškai atsako Vartotojas.
Vartotojas privalo užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Jei dėl bet kokių priežasčių prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, Vartotojas privalo nedelsdamas apie tai informuoti ne1.lt ir nedelsdamas pakeisti prisijungimo duomenis, kad tretieji asmenys negalėtų jais pasinaudoti. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę (galintys atsirasti) ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant prisijungimo duomenimis, tenka Vartotojui.
ne1.lt turi teisę neįspėjęs Vartotojo panaikinti ar apriboti priėjimą prie bet kokios Vartotojo, naudojantis ne1.lt paslaugomis, pateiktos informacijos ar duomenų.
Registruodamasis tinklalapyje bei pateikdamas ne1.lt savo duomenis ir (ar) informaciją, vartotojas besąlygiškai sutinka, jog ne1.lt paslaugų teikėjas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Vartotojo asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokius duomenis ir (ar) informaciją portalo teikiamų paslaugų reklamos ir statistikos tikslais.
Registruodamasis ne1.lt Vartotoju ir sutikdamas su šiomis taisyklėmis asmuo išreiškia savo sutikimą gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio informacijos iš ne1.lt svetainės.
Informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio informacija Vartotojui gali būti pateikiama bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos Vartotojo ne1.lt pateiktus kontaktinius duomenis. Vartotojas turi teisę atšaukti sutikimą gauti minėtą informaciją iš ne1.lt. Pareiškimas dėl informacijos siuntimo nutraukimo turi būti siunčiamas rekvizituose nurodytu ne1.lt paslaugų teikėjo elektroniniu paštu.
Visa Vartotojo registracijos ir naudojimosi ne1.lt paslaugomis metu pateikta Vartotojo asmeninė informacija ir kiti duomenys bus saugomi 3 mėnesius nuo paskutinės Vartotojo prisijungimo prie ne1.lt svetainės dienos.
ne1.lt paslaugų teikėjas turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo keisti visas ar dalį ne1.lt teikiamų paslaugų ir/arba šių paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką, taip pat apriboti arba uždrausti Vartotojo patekimą į ne1.lt.
Tuo atveju, kai Vartotojo patekimas į ne1.lt tinklalapį arba ne1.lt paslaugų teikimas yra apribojamas arba nutraukiamas dėl priežasčių, nesusijusių su šiose taisyklėse numatytų Vartotojų pareigų pažeidimu, (esant techniniams, elektroniniams ir kitokiems serverio veiklos sutrikimams), ne1.lt paslaugų teikėjas neatsako už galimus, Vartotojui atsiradusius nepatogumus.
Apie profilaktinių darbų atlikimą, dėl kurių bus ribojamas ne1.lt tinklalapio veikimas ar paslaugų teikimas, ne1.lt paslaugų teikėjas informuoja Vartotoją tą pačią dieną, kurią numatoma pradėti profilaktikos darbus.
Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti ne1.lt teikiamų paslaugų panaikindamas savo registraciją. (Tokiu atveju Vartotojas privalo pranešti ne1.lt administracijai, kad pageidauja išregistravimo).
Vartotojui, atsisakančiam ne1.lt teikiamų paslaugų dėl priežasčių, nepriklausančių nuo ne1.lt paslaugų teikėjo valios, už paslaugas sumokėtos pinigų sumos negrąžinamos.
ne1.lt neatsako už Vartotojų ar trečiųjų asmenų veiksmais naudojantis ne1.lt paslaugomis ir galimybėmis padarytą žalą. ne1.lt tinklalapyje Vartotojų patalpinta informacija netampa ne1.lt nuosavybe, bet ne1.lt pasilieka teisę naudoti (pertalpinti, kopijuoti, publikuoti) ne1.lt tinklalapyje.
Vartotojas privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų atlikimo, kurie daro ar gali daryti žalą ne1.lt, kitiems Vartotojams ar tretiesiems asmenims ar jų interesams.
Tinklalapyje ne1.lt draudžiama bet kokia Lietuvos Respublikos bei tarptautinės teisės aktais uždrausta veikla, įskaitant bet neapsiribojant veikla, kuri:
22.1 skatintų rasinę, etninę ar kultūrinę diskriminaciją;
22.2 įžeistų bet kokių asmenų garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ir pan.;
22.3 pažeistų bet kurio asmens teisę į privatų gyvenimą;
22.4 pakenktų arba sukeltų grėsmę asmenų sveikatai, gyvybei bei turtui;
22.5 pažeistų autorių teises bei gretutines teises;
22.6 pažeistų bet kuriuos Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių aktų, Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių sutarčių ir susitarimų reikalavimus bei šių teisės aktų ginamus gėrius.
Prie draudžiamos veiklos ne1.lt tinklalapyje priskiriamas bet kokios reklamos talpinimas, iš anksto nesuderinus su ne1.lt paslaugų teikėju.
Vartotojas privalo atlyginti visą žalą, kuri atsirado ne1.lt, kitiems Vartotojams ar tretiesiems asmenims, Vartotojui naudojantis ne1.lt teikiamomis paslaugomis ir/ar galimybėmis. Vartotojo, užsiimančio ne1.lt draudžiama veikla, registracija ne1.lt tinklalapyje yra nedelsiant naikinama, arba blokuojama, o teisės aktų reikalavimų neatitinkanti Vartotojo ne1.lt tinklalapyje patalpinta informacija nedelsiant ištrinama bei gali būti perduodama teisėsaugos bei kitoms kompetetingoms institucijoms.
Bet kuris asmuo, pastebėjęs ne1.lt tinklalapyje draudžiamą informaciją arba veiklą, privalo nedelsdamas pranešti ne1.lt paslaugų teikėjui.
Už draudžiamos veiklos vykdymą, bei draudžiamos informacijos talpinimą ne1.lt asmenys gali būti traukiami administracinėn bei baudžiamojon atsakomybėn. Apie pastebėtus teisės aktų pažeidimus ne1.lt paslaugų teikėjas informuoja teisėsaugos institucijas.
Svetainės administracija pasilieka teisę užrakinti arba pašalinti vartotojo nuotraukas, kurios neatitinka šios svetainės taisyklių ar svetainės formuojamo įvaizdžio. Vartotojai gali kelti asmenines atviro pobūdžio nuotraukas, tačiau jos turi būti užrakintos (patalpintos privačiai, Failų keitykloje). Nuotraukos, kuriose pavaizduoti vien asmenys jaunesni nei 18 metų be suaugusiųjų, bus iškarto pašalintos be išankstinio įspėjimo. Taip pat negalima kelti ir kelių vienodų nuotraukų.